Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 1
Petroklival Bölge Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım Tercihleri ve Klinik Tecrübeler
Mustafa BOZBUĞA1, Hikmet TURAN SÜSLÜ2, İlker GÜLEÇ3, Gökhan KIZILÇAY4, Çiçek BAYINDIR5
1,2,3,4Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
5İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Nöropatoloji Bölümü, İstanbul
AMAÇ: Petroklival tümörler tedavisinde kabul edilebilir morbidite ve mortalite yüzdeleri ile total kitle rezeksiyonu sağlayacak uygun cerrahi yaklaşımı seçmek her zaman sorun olmuştur. Amacımız kliniğimizde petroklival bölge tümörü nedeniyle opere edilen hastalardaki cerrahi yaklaşım tercihlerimizi, klinik sonuçlarımızı, konu ile ilgili tecrübelerimizi bildirmektir.

YÖNTEMLER: Ekim 2000-Ekim 2005 tarihleri arasında kliniğimizde kafa tabanı tümörü nedeniyle opere edilen 153 hasta içinde petroklival kitle nedeniyle cerrahi rezeksiyon uygulanan 37 hastada tercih edilen cerrahi yaklaşımlar ve tedavi sonuçları retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR: Hastaların 25'i kadın 12'si erkek idi. 37 hastada 40 operasyon yapıldı. Total kitle rezeksiyonu 31 hastada (%83.7), subtotal kitle rezeksiyonu 6 hastada (%16.3) gerçekleştirildi.

SONUÇ: Bugün bile tek bir hasta için uygun yaklaşımın hangisi olduğuna karar verme bilgisi sınırlıdır. Mevcut lezyonun natürü, lezyonun etkilediği kompartımanlar, tümörün vaskülarizasyonu, hedeflenen rezeksiyon derecesi, nörovasküler yapılarla ilişki ve de en önemlisi cerrahın tercihi seçilen yaklaşımı belirleyen faktörlerdir. Anahtar Kelimeler : Anterior temporal yaklaşım, Kafa tabanı, Petroklival bölge, Pterional transsilviyan yaklaşım, Suboksipital retrosigmoid yaklaşım, Subtemporal transkavernöz transpetroz apeks yaklaşımı, Transpetrozal yaklaşım