Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 3
Multipl Yerleşimli Primer İntrakranial Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Aşkın Esen HASTÜRK, Özhan UÇKUN, Tuncer GÖKER, Ayhan OCAKÇIOĞLU, Erkan KAPTANOĞLU
S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye Kist hidatik ekinokokkus larvalarının sebep olduğu paraziter bir hastalık olup hayvancılığın yaygın olduğu ülkelerde sık görülmektedir. Kist hidatiğin merkezi sinir sistemi tutulumu nadirdir. Multipl yerleşimli primer kranial tutulum yetişkinlerde az görülür. Genellikle orta serebral arter bölgesine yerleşim gösterirler. Echinococcus granulosus enfeksiyonlarının %1-2'sinde beyin tutulumu olur. İntrakranial kist hidatiklerin %75'i çocuklarda görülür. Serebral kist hidatik genellikle tek, yuvarlak ve uniloküler görünümdedir. Büyük boyutlara ulaşana kadar ciddi belirti vermezler. Kist hidatik tanısında serolojik testler yanında özellikle kranial tutulumlarda görüntüleme yöntemlerinin de büyük önemi vardır. En küratif cerrahi yöntem kistin patlatılmadan dowling metoduyla doğurtulması ve ameliyat boşluğunun hipertonik sodyum klorürle yıkanmasıdır. Bu yazımızda multipl primer intrakranial tutulumu olan erişkin kist hidatik olgusu sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Kist hidatik, Kranial tutulum, Echinococcus granulosus, Cerrahi tedavi