Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 1
Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni; Sakral Agenezis: Olgu Sunumu
Ali İhsan ÖKTEN, Mazhar ÖZSOY, Güner MENEKŞE, Aslan GÜZEL
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Seyhan, Adana, Türkiye Sakrum agenezisi bir veya daha fazla sakrum segmentinin olmayışını ifade eder. Sakral veya lumbosakral agenezis; koksiks, sakrum, lomber ve bazen alt dorsal segmentleri de içine alan spinal kord, genito-üriner sistem ve gastrointestinal sistem malformasyonlarının da birlikte görülebildiği, kaudal regresyon sendromu ailesine ait oldukça nadir görülen bir konjenital aplastik omurga anomalisidir. Tek başına olabileceği gibi etkilediği sistemlere göre ortopedik, ürolojik, nörolojik ve anorektal patolojilerle birlikte de olabilir. Tanı direkt radyografiler, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans ile rahatlıkla konabilir. Nöroşirürji pratiğinde bel ağrısının bir çok nedeni vardır. Bu çalışmada, sadece bel ağrısı şikayeti ile başvuran herhangi bir nörolojik bulgusu olmayan bir hastada sakral agenezi tespit edilerek sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Sakral agenezis, Bel ağrısı, Erişkin, Konjenital anomali