Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 2
Dirençli Epilepsi Nöbetleri ile Seyreden Tuberoz Skleroz Olgusu: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
Fatih YAKAR, Ümit EROĞLU, Onur ÖZGÜRAL, İhsan DOĞAN, Hasan UĞUR, Şükrü ÇAĞLAR
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Tuberoz Skleroz kompleksi (TSK) multipl sistem tutulumu olan hamartamatöz bir nörokütan sendromdur. Genetik geçişin 9. ve 16. kromozomlar üzerindeki gen lokusları ile olduğu kabul edilmektedir. Klasik triadı; adenoma sebaseum, mental retardasyon ve epilepsidir. Genetik aktarımlı epilepsinin dünyadaki en sık sebebidir. Sıklıkla infant çağında ilk semptom olarak nöbetlerle başlamasına rağmen geç dönemde de nöbetler ortaya çıkabilir. Nöbetlerin erken yaşta başlaması, sık nöbet geçirme ve üst üste seriler halinde nöbet geçirme epilepsinin dirençli seyredeceğine işaret eder. %90 hastada epilepsi ortaya çıkar ve bu hastaların %50-80’inde ilaca dirençli nöbetler mevcuttur. Epilepsinin tedavisinde ilk basamak medikal yaklaşımlardır, ancak ilaca dirençli olgularda cerrahi seçeneği mevcuttur.

Makalede ilaca dirençli Tuberoz Skleroz hastasına yönelik epilepsi cerrahisi ve literatür derlemesi sunulacaktır.