Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 3
İdiopatik Sakroiliak Eklem Disfonksiyonunda Floroskopi Eşliğinde Sakroiliak Eklem Enjeksiyonu
Ümit KOCAMAN1, Hakan YILMAZ2, Muhammet Bahadır YILMAZ3, Mehmet Haluk ÖZER3
1İzmir Çiğli Bölge Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Uşak Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Uşak, Türkiye
3İzmir Üniversitesi Medikal Park Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

Özet

AMAÇ: Sakroiliak eklem disfonksiyonu mekanik bel ağrılı hastaların %10-27’sinde ağrının sık görülen etiyolojik nedenlerindendir. Çalışmanın amacı organik bir patolojinin olmadığı sakroiliak eklem disfonksiyonu düşünülen olgularda floroskopi eşliğinde sakroiliak eklem enjeksiyonunun ağrı kontrolündeki etkinliğini araştırmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Ocak 2015- Ocak 2016 tarihleri arasında polikliniğimize bel ve kalça ağrısıyla başvuran, yapılan tetkiklerinde organik bir patoloji saptanmayan, idiopatik sakroiliak eklem disfonksiyonu tanısı alan, medikal tedavi ve fizik tedaviden fayda görmeyen 72 hastaya ameliyathane ortamında floroskopi eşliğinde eklemiçi lokal anestezik ve kortikosteroid enjeksiyonu uygulandı. Hastalara girişim öncesi, girişim sonrası erken dönem ve 3.ay kontrolünde vizüel analog skala (VAS) ile ağrı değerlendirmesi yapıldı.

BULGULAR: Sakroiliak eklem disfonksiyonu olup konservatif tedaviye cevap vermeyen 72 hastaya skopi eşliğinde eklem içi enjeksiyon yapıldı. Enjeksiyon uygulanan hastaların girişim öncesi VAS ortalaması 7,8 iken, girişim sonrası VAS ortalama skoru 2,2 olarak gerçekleşti. Üçüncü ay VAS ortalama skoru ise 2,0 olarak saptandı (başarı oranı %97,2). İki hastada işlem ağrıyı azaltmadı. Serimizde majör komplikasyon görülmedi.

SONUÇ: Sakroiliak eklem enjeksiyonları, idiopatik sakroiliak disfonksiyonlu hastalarda konservatif tedaviden fayda görmeyen hasta grubunda öncelikli ve etkili bir tedavi yöntemidir.