Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
A2 ve Distali Anevrizmalarında Tedavi Parametreleri
Yavuz ARAS1,Mehmet BARBUROĞLU2,Ali Nail İZGİ1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Distal anterior serebral arter (DASA) anevrizmaları tüm intakranial anevrizmaların % 2,1-9,2"unu oluşturur. En sık olarak perikallozal ve kallozomarjinal arter bifurkasyonlarında görülürler. Tipik olarak bu anevrizmalar küçük boyutlu ve geniş boyunludurlar. Spontan sakküler anevrizma en sık görüleni olmakla birlikte travma, enfeksiyon ve tümöral süreçlere bağlı gelişmiş anevrizmalar görülebilir. DASA anevrizmalarına genel olarak anterior interhemisferik yolla yaklaşılır, ancak anatomik özellikleri nedeniyle bu anevrizmaların herbiri farklı kraniotomi gerektirir. Günümüzde bu anevrizmaların tedavisinde endovasküler veya mikroşirürjikal teknikler kullanılmaktadır. Endovasküler yöntemle tedavi seçenekleri primer koil embolizasyon, balon yardımlı veya stent yardımlı koil embolizasyon, akım çevirici stent veya parent arter oklüzyonu şeklinde sıralanabilir. Her iki yöntemin bu bölgeye özel bazı teknik güçlükleri bulunmaktadır.