Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Parkinson Hastalığında Derin Beyin Stimülasyonu: Nöroradyoloji ve Anatomik Hedefler
Şevki Serhat BAYDIN1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun

Özet

Parkinson hastalığı, ilk kez 1817 yılında James Parkinson tarafından tanımlanan ve dünya üzerinde ikinci sıklıkla görülen nörodejeneratif hastalıktır. En sık gözlenen motor semptomlar tremor, rijidite ve bradikinezi olduğu gibi, ayrıca bilişsel, davranışsal ve otonomik şikayetler de Parkinson hastalığına eşlik edebilmektedir. Günümüzde Parkinson hastalığının motor semptomlarına yönelik olarak derin beyin stimülasyonu subtalamik çekirdek, globus pallidus internus, talamusun ventral intermediate çekirdeği ve pedunkülopontin çekirdeğe uygulanmaktadır. Bu bölümde parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan derin beyin stimülasyonu için hedef noktalarının anatomisi ve radyolojisi tartışılacaktır. Bu hedef noktalarının yerleşimleri, komşuluğundaki yapılar, birbirleri arasındaki bağlantı yolaklarının ortaya konulması, amaçlanan etkilerin ve istenmeyen yan etkilerin nasıl ortaya çıkabileceğini açıklayabilmektedir. İnce kesit nöroradyolojik görüntüleme ile de hedef noktaya en güvenilir yolla ulaşmak için yardımcı olacaktır.