Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarının Erişkinlerden Farkları
Mustafa SAKAR1,Serdar Nuri BAŞ2,Adnan DAĞÇINAR1
1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Bu makalede, çocuk hastalarda santral sinir sistemi ve koruyucu yapılarının sık rastlanılan cerrahi infeksiyonlarının erişkinlerden farkları tartışılmıştır. Enfeksiyon etkenlerinin santral sinir sistemine ulaşım mekanizmaları genel anlamda erişkinler ve çocuklar arasında farklılık göstermemektedir. Ancak belirli enfeksiyon türleri ve belirli patojenlerin oluşturdukları klinik görünümler çocuk hastalarda erişkinlere göre belirgin farklılıklar içerebilir. Genel anlamda patojenler santral sinir sistemine hematojen yayılım ve doğrudan yayılım yolu ile ulaşırlarken, santral sinir sistemi ile doğrudan bağlantı oluşturan kalıtsal veya edinsel nedenler de diğer önemli kaynağı oluştururlar. Tartışma subdural ampiem, venöz sinüs infeksiyonları, intrakranial tüberküloz ve tüberküloz osteomiyelit, beyin apseleri, ventrikülitler, kist hidatik ve omurganın diğer infeksiyon hastalıkları başlıkları altında yapılmıştır.