Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 1
Korpus Kallozumun Morfometrik Ölçümleri
Olcay ESER1, Alpay HAKTANIR2, M. Gazi BOYACI1, Fatih Ata DOĞAN2, Ergün KARAVELİOĞLU3
1Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
2Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
3S.B Dr. H. İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, Bolvadin, Afyonkarahisar, Türkiye

Özet

AMAÇ: Bu çalışmada, Korpus Kallozum'un (KK) sağlıklı bireylerde normal ölçüm değerlerini bulmak ve kadın-erkek bireyler arasındaki KK büyüklükleri arasındaki ilişkiyi saptamak amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇ: 20-50 yaş arası 265 sağlıklı bireyde (160 kadın, 105 erkek) T1 ağırlıklı orta sagital kesitli MR görüntülerinde Korpus Kallozum'un Alan, Genu, Trunkus, Splenium ve Ant.-Post çapları ölçüldü. Ölçümler arası farkı belirlemek için istatistiksel olarak İndependent-T testi kullanıldı.

BULGULAR: Kadınlarla erkekler arasındaki Korpus kallozum'un morfometrik ölçümleri karşılaştırıldığında Korpus kallozumun Alan, Genu, Ant- Post çapları arasında Grup I lehine anlamlı bir fark olduğu bulundu(p<0.001). KK'un trunkus ve splenium ölçümlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05).

SONUÇ: Korpus kallozum Alan, Genu ve Ant-Post çapı kadınlarla erkekler arasında morfometrik olarak farklılık göstermektedir. Bu çalışma Korpus kallozum'un morfometrik ölçümleriyle ilgili çalışmalar için bir kaynak oluşturabilir.