Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 3
Kafa Tabanı Tümör Rezeksiyonunda İntraoperatif Elektronörofizyolojik Monitörizasyonun Önemi
Tamer ALTAY1, Sema DEMİRCİ2, Gökalp SİLAV3, İlhan ELMACI3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Medipol Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Medipol Üniversitesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

İntraoperatif nöromonitorizasyon nöroşirürjide yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yazıda amacımız, özellikle kafa tabanı tümör cerrahisinde morbiditeyi azaltmak amacıyla kullanımının önemini vurgulamaktır. Foramen magnum yerleşimli bir menenjiyom olgusunu sunduk ve peroperatif elektrofizyolojik bulgularını tartıştık. 71 yaşında bayan hasta 3 aydır boyun ağrısı ve 3 yıldır denge bozukluğu şikâyetleriyle kliniğimize baş vurdu. Yapılan kraniyal MRI tetkikinde foramen magnum ve C1 arkus düzeyinde, yaklaşık 2 cm çapında menenjiyom ile uyumlu lezyon gözlendi. Hasta peroperatif nöromonitorizasyon eşliğinde opere edilerek total tümör rezeksiyonu yapıldı. Postoperatif nörolojik fonksiyon kaybı gözlenmeyen hastanın şikayetlerinde düzelme oldu. Hastane seyri sorunsuz geçen hasta, tedrici olarak mobilize oldu. Postoperatif 5nci günde taburcu edildi.