Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num 3
Kraniyal Metastazlı Alveolar Ekinokok: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Yavuz ARAS1, Pulat Akın SABANCI1, Osman BOYALI1, Aydın AYDOSELİ1, Mine GÜLLÜOĞLU2, Mebrure Bilge BİLGİÇ2, Kemal Tanju HEPGÜL1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Alveolar ekinokok hastalığı nadir görülen ve Türkiye’de endemik olan paraziter bir hastalıktır. Malign seyirli bu hastalık başlıca karaciğeri tutar, lezyon tümör gibi gelişir ve farklı dokulara (akciğer, dalak, böbrek, pankreas, lenfoid doku, kemik, overler, sürrenal vs.) metastaz yapabilir. Serebral tutulum ise bu parazitle enfekte olanların sadece %1’inde görülür. Çok nadiren de karaciğer tutulumu olmadan sadece intrakraniyal tutulum da bildirilmiştir. Sıklıkla tanı geç evrelerde ve biyopsi ile konur. İlk tedavi seçeneği cerrahi eksizyon ve takiben medikal tedavidir. Bu çalışmada, radyolojik olarak metastatik karaciğer kitlesi olarak düşünülen ancak cerrahi girişim sonrası alveolar ekinokok tanısı konulan, intrakraniyal parankimal ve yaygın leptomeningial tutulumların da izlendiği olgu sunularak güncel literatür gözden geçirilecektir.