Son Sayı: 2019

Cilt 29 , Sayı 1

Editor: Cem Yılmaz
ISSN: 1019-5157
e-ISSN: 2651-5024
Yayın Aralığı: Yılda üç (3) sayı
(Ocak, Mayıs, Eylül aylarında yayınlanır)
Türk Nöroşirürji Dergisi
Konuk Editörden.
Anevrizma Nasıl Gelişir?.
Non-Anevrizmal Subaraknoid Kanama.
Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi ile Anevrizma Ameliyatı Yapalım mı?.
Anjiyografi Negatif Subaraknoid Hemoraji: Tekrarlayan Anjiyografilerin Rolü.
Subaraknoid Kanama Sonrası Gelişen Serebral Vazospazmda Yeni Uygulanan Medikal Tedaviler Gerçekten Etkili mi?.
Subaraknoid Kanama Sonrası Vazospazmda Lomber Ponksiyon mu Yoksa Eksternal Ventriküler Drenaj mı Daha Yararlı?.
Anevrizmal Subaraknoid Kanamalarda Cerrahi Tedavinin Zamanlanması.
Kavernöz Karotis Anevrizmalarının Yönetimi.
Geçici Klip Bağlı İskemik Komplikasyonlar-Hangi Olgular? Vazospazm Olması Bunu Artırır mı? Kaç Dakika? Reperfüzyon İskemik Olayları Önler mi?.
Superior Hipofizeal Arter Anevrizmaları: Hipofizeal Yetmezlik ve Görme Bulguları, Endovasküler? Cerrahi Tedavi?.
İntraserebral Hematomun Kanamış Distal Anterior Serebral Anevrizmalı Hastalardaki Prognostik Önemi.
İnternal Karotid Arter Kavernöz Segment Anevrizmaları.
Anterior Kommünikan Arter Anevrizması Tedavisinden Sonra Gelişen Kişilik Değişikliği.
Endoskop Yardımlı Anevrizma Cerrahisi.
Arteriovenöz Malformasyonun Morfolojik ve Hemodinamik Görünümü ile Kanama Riski Arasında İlişki var mı?.
AVM'de Kanama Riskini Artıran Faktörler ve Anevrizma Birlikteliği Bakış Açısı ve Risk Artışı.
İnfratentoryal Arteriovenöz Malformasyonlar Daha mı çok Kanar?.
İnfratentoriyal Arteriovenöz Fistüllerde Endovasküler Tedavi.
Travmatik Karotikokavernöz Fistülde Tedavi Ne Zaman Gereklidir, Medikal Tedavi ve İzlem Ne Zaman Olmalıdır?.
Bazal Ganglia Kanamaları.
Sellar Endoskopik Girişimlerde Vasküler Komplikasyonlar ve Yönetimi.
Hemanjiyoblastomlarda Radyocerrahi Etkin midir?.
Pineal Bölge Vasküler Lezyonlarına Yaklaşım Stratejisi Ne Olmalıdır?.
Spinal Epidural ve Subdural Hematomda Cerrahi Tedavi Yaklaşımı.
Beyin Sapı Lezyonlarına Yaklaşım.
Nöroşirürjide İntraoperatif Manyetik Rezonans Görüntüleme (İo-MRG): Avantaj ve Dezavantajları.
Düzeltme.

Makale Gönderme / Değerlendirme


Yayıncı
Türk Nöroşirürji Derneği