Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Dizigotik İkiz Myelomeningosel: Olgu Sunumu
Gökhan CANAZ1, Hüseyin CANAZ2, İbrahim ALATAŞ2, Osman AKDEMİR3
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Spina Bifida Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, Türkiye
3Gaziosmanpasa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
Nöral tüp defektleri (NTD) embriyonal gelişimin 4.haftasında nörülasyon aşamasında meydana gelen multifaktöriyel, orta hat anomalileridir. Myelomeningosel de bu grupta acil cerrahi girişim endikasyonu olabilen önemli anomalilerden biridir. İkizlerde NTD birlikteliği ile ilgili yapılan az sayıda çalışma olup, görülme oranlarında tekli doğumlara oranla net bir farklılık bildirilmemiştir. Her iki bebekte birlikte görülme sıklığı monozigotiklerde yaklaşık %7’dir; dizigotiklerde ise %4’ün altındadır. Epidemiyolojide genetik alt yapı, folat eksikliği, antiepileptik kullanımı, maternal diyabet, obezite gibi risk faktörleri belirlense de çoğunlukla bu etkenlerin birden fazlasının yer aldığı multifaktöriyel bir hastalık söz konusudur. Yazımızda maternal diyabet haricinde, majör risk faktörü bulunmayan bir anneden doğan, nadir bir myelomeningoselli dizigotik ikiz olgusunu sunduk. Anahtar Kelimeler : Dizigotik, İkiz, Maternal diyabet, Myelomeningosel