Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num - Ek
Okülomotor, Troklear ve Abdusens Sinirlerin (Oküler Motor Sinirler) Ekstraorbital Lokalizasyonlu Schwannomaları
Ahmet Murat KUTLAY, Cahit KURAL
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Schwannomalar Schwann hücrelerinden köken alan, yavaş büyüyen benign tümörlerdir. Nörofibromatozis olmaksızın okülomotor, troklear ve abdusens sinir schwannomalarına oldukça nadir rastlanılır fakat manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’nin yaygın olarak kullanımı nedeni ile sayılarında belirgin bir artış söz konusudur. Asemptomatik ve küçük tümörü olan hastalar, periyodik olarak MRG ile takip edilebilirler ama semptomatik tümörlerde tedavideki ilk seçenek cerrahi olmalıdır. Ancak, cerrahi sonrası bu sinirlerin fonksiyonlarında düzelme oranı oldukça düşüktür. Bu nedenle seçilmiş olgularda tümör kapsülü ve sinirin korunduğu subtotal rezeksiyonlar daha uygun olabilir. Diğer yandan stereotaktik radyocerrahinin schwannomaların kontrolündeki yüksek başarısı da ortaya konmuştur, stereotaktik radyocerrahi özellikle küçük tümörü olan olgularda, ek hastalıklar nedeni ile genel anestezinin risk oluşturacağı yaşlı olgularda alternatif, minimal invaziv bir tedavi yöntemi olarak göz önünde tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler : Schwannoma, Kranial sinirler, Okülomotor sinir, Troklear sinir, Abdusens sinir, Stereotaktik radyocerrahi