Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num - Ek
Vestibüler Schwannoma
Ahmet Murat MÜSLÜMAN1, Cem AKGÜN1, Osman TANRIVERDİ1, İlhan YILMAZ1, İlhan AYDIN2, Canan TANIK3, Adem YILMAZ1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Şişli, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bakırköy, İstanbul, Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Şişli, İstanbul, Türkiye
İntrakranyal schwannomalar tüm intrakranyal tümörlerin %8-10’unu oluşturmaktadır. Akustik nörinom; vestibüler schwannoma (VS), akustik nörinom, VIII. sinir schwannoması, periferal glioma gibi farklı isimlerle adlandırılsada en sık kullanılanı VS’dır. Serebellopontin açının (CPA) en sık tümörüdür ve %75-90 oranında görülür. Boyutlarına, kanal içinde olup olmadıklarına, klinik semptomlarına bakılarak birtakım sınıflamalar yapılmıştır. İşitme fonksiyonlarının bozulmaya başlamasından tanının konulmasına kadar geçen süre ortalama 3,5-4 yıl olarak bildirilmiştir. Tedavinin planlanması hastanın yaşı, nörolojik tablosu ve tümörün büyüklüğü gibi değişik faktörlere bağlıdır. VS’da tedavi seçenekleri gözlem, cerrahi ve radyocerrahi olarak sıralanabilir. Gözlem, özellikle ileri yaş hasta grubunda, küçük ve orta büyüklükte tümörü olan ve hafif semptomatik olan hastalar için kabul edilebilir bir seçenektir. VS’da takip hasta-hekim işbirliği ile karar verilmesi gereken bir durumdur. Tedavi gerektiren VS’lu hastalarda tedavi seçenekleri cerrahi ve stereotaktik radyocerrahi (SRC) dir. Anahtar Kelimeler : Akustik nörinom, Vestibüler schwannoma, VIII. kranyal sinir