Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num - Ek
İntrakranial Schwannomalarda Radyocerrahi
Kadir TUFAN, Özgür KARDEŞ
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye Schwannomalar genel nöroşirürji pratiğinde sık karşılaşılan tümörlerdir. Benign ve yavaş büyüyen tümörler olmasına rağmen kritik yerleşim yeri ve cerrahi tedavi sonrasında nörolojik araz ihtimalinin yüksek olması gibi nedenlerle, tedavinin planlanması konusunda karar vermekte güçlük çekilen tümörlerdir. Mikrocerrahideki ilerlemelere rağmen minimal invaziv tedavi yöntemlerinden biri olan Gamma Knife radyocerrahi yöntemi yüksek tümör kontrol oranları ve düşük yan etki profili ile tüm intrakranial schwannomalarda tercih edilebilir bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Buna ek olarak rezidü schwannomalarda ek tedavi yöntemi olarak da kullanılabilir. Makalede schwannomaların Gamma Knife tedavisi ile ilgili güncel bilgiler gözden geçirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Schwannomalar, İntrakranial schwannomalar, Radyocerrahi, Gamma knife radyocerrahi