Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
Superior Longitudinal Fasikül ve Arkuat Fasikülün Lif Diseksiyonu ile Gösterilmesi
Ali KARADAĞ1,Burak KINALI2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Şişli Kolan International Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
Superior longitüdinal fasikül (SLF), silvian fissürün etrafında frontal, parietal, oksipital ve temporal lobları birbirine bağlayan lif demetidir. Serebral korteksin çıkartılması ile kısa asosiasyon lifleri (U-lifleri) görülür. Bu liflerin derininde uzun asosiasyon lifleri bulunur. SLF ve arkuat fasikül (AF) en yüzeyel asosiasyon lifleridir. SLF frontopariyetal bağlantı liflerinden oluşur ve üç bölümde incelenir. SLF I; superior frontal girusta yerleşmiştir, preküneusun superior bölümünü superior frontal girusun anterior bölümüne bağlar ve singulumun üzerinde bitişik olarak aynı yönde seyreder. SLF II; orta frontal girusta yerleşmiştir, anguler girus ile orta ve inferior frontal girusların orta bölümünü, operküler ve trianguler girus bölgelerini birbirine bağlar. SLF III; inferior frontal girusta yerleşmiştir, SLF II"nin inferolateralinde seyrederek supramarjinal girusu inferior frontal girusun orta ve ön bölümüne bağlar. Lateralden mediale yapılan lif diseksiyonu ile SLF II ve III gösterilebilir. SLF I"in gösterilmesi için hemisferin medialinde diskesiyon yapılması gerekir. İlk aşama serebral korteksin çıkartılması işlemi olan dekortikasyondur. Sonrasında korteksin hemen altında asosiasyon lifleri (U-lifleri) görülür. U lifleri çıkartıldığında frontoparyetal bölgede anterior-posterior eksende seyreden SLF II lifleri karşımıza çıkar. Tüm U lifleri çıkartıldığında liflerin altında SLF II hasarlanmadan, bir bütün halinde karşımıza çıkar. SLF II görüldükten sonra diseksiyon frontal operkuluma doğru uygulandığında SLF III lifleri görülür. Anahtar Kelimeler : Ak madde, SLF, Lif diseksiyonu