Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
Manyetik Rezonans Traktografinin Cerrahi Planlamadaki Önemi
Macit TERZİ1,İhsan DOĞAN1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Manyetik rezonans tensör traktografi beyaz cevher yolaklarının görüntülenmesini olanaklı hâle getiren yeni bir görüntüleme aracı olarak tanıtılmıştır. Cerrahi planlamanın doğru bir biçimde yapılması nöroanatomi bilgisinin radyolojik verilerle desteklenmesiyle mümkündür. Difüzyon tensör traktografi haritaları, beyin tümörünün kitle etkisine bağlı olarak beyaz cevher yolaklarında meydana gelen tahribatı anlamaya yardımcı olabilir. İntraoperatif nöronavigasyon sistemleriyle entegre şekilde kullanılan ve cerrahi sırasında rezeksiyon sınırlarının belirleyen yardımcı bir görüntüleme aracıdır. Difüzyon tensör traktografi beyaz cevher yollarını tanımlayarak güvenli rezeksiyon sınırlarının belirlenmesini sağlayan ve cerrahinin güvenliğini, etkinliğini artırmaya yardımcı olan etkin bir görüntüleme tekniğidir. Anahtar Kelimeler : Difüzyon tensör görüntüleme, İntraoperatif yardımcı teknikler, Manyetik rezonans görüntüleme, Traktografi