Türk Nöroşirürji Dergisi 2024 , Vol 34 , Num 2
Serebral Kavernöz Malformasyonlar ve Güncel Yaklaşımlar
Anıl ERGEN1,Pınar YILDIRIM2,Buşra GÜNDÜZ2
1Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
DOI : 10.5137/1019-5157.TND.3305 Kavernöz malformasyonlar sinir sisteminin herhangi bir bölgesinde olabilir. Sporadik ve ailesel formları vardır. Radyasyon ile ilişkili olabilir. Sıklıkla asemptomatik olabildiği gibi, lezyonun yerine ve kanama özelliklerine göre fokal nöbetten başlayarak ağır nörolojik defisitlere kadar semptom oluşturabilir. Çalışmanın amacı kavernöz malformasyonların takip ve tedavi algoritmasını güncel literatür eşliğinde incelemektir. Angioma Alliance Bilimsel Danışma Kurulu ve incelediği vaka serileri göz önüne alınarak, cerrahi tedavi yanı sıra güncel olarak stereotaktik radyocerrahi (gamma-knife) ile ilgili yayınlar incelenmiştir. Yeni görüntüleme yöntemleri ve bu alandaki deneysel alternatifler de tanı açısından değerlendirilmiştir. Periyodik takibin yeterli olduğu asemptomatik hastalardan, ağır sonuçların ortaya çıktığı hastalara kadar geniş bir kontrast barındırır. Güncel düşünce, cerrahi tedavi gereken hastalarda oldukça koruyucu bir yönetim şekli belirlenmesi yönündedir. Riskler iyi sınıflandırılmalı ve uygun hastalarda radyocerrahi yöntemlerin denenmesi uygun olabilir. Her hasta kendi özelliklerine göre sınıflandırılmalı ve değerlendirilmelidir. Yeni tedaviler özellikle ulaşılması zor bölgelerdeki semptomatik hastalar için umut verici olabilir ancak daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler :