Türk Nöroşirürji Dergisi 2024 , Vol 34 , Num 2
Tek Mesafe Lomber Mikrocerrahi Diskektomi Yapılan Hastalarda Ameliyat Sonrası Ağrı Durumunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Elif AKPINAR1
1Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5137/1019-5157.TND.3325 AMAÇ: Lomber disk hernisi; kas, iskelet sisteminin en sık görülen hastalıklarından biridir. Lomber mikrocerrahi diskektomi açık diskektomi için altın standart olarak kabul edilir. Çalışmamızda amaç daha iyi cerrahi planlama ve prognozun değerlendirilmesi için lomber disk hernisine yönelik klinik, peroperatif, sosyal ve radyolojik değişkenlerin kapsamlı analizini yapmak ve ameliyat sonrası ağrı durumu hakkında tahminde bulunabilmektir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmamız tek merkezli retrospektif dosya tarama çalışmasıdır. Tek seviye lomber mikrocerrahi diskektomi yapılan hastaları kapsamaktadır. Hastaların dosyalarından cinsiyet, yaş, herninin şekli, hastaların komorbidite skorları, vücut kütle indeksleri, sigara kullanımı, herninin seviyesi, tarafı, semptomların süresi, peroperatif komplikasyonlar, tekrarlayan herninin olup olmaması, ameliyat öncesi ve sonrası görsel analog skala değerleri, bir yıl içinde tekrar ameliyat edilip edilmediği ve çalışma şekilleri not edildi. Görsel analog skalaya göre ağrısı tamamen geçen ve ağrısı azalıp veya hiç geçmeyen hastalarda bu parametreler arasında anlamlı fark olup olmadığını istatistiksel olarak incelendi.

BULGULAR: Çalışmamızda ameliyat sonrası birinci yılda görsel analog skalaya göre ağrısı tamamen geçen ve ağrısında değişiklik olmayan veya azalan hastalarda yukarıda sayılan paramatrelerde anlamlı fark saptanmadı(p>0,05). Sadece ikinci ay manyetik rezonans görüntüleme tetkikinde tekrarlayan hernisi olan hastaların görsel analog skala değerleri, hiç ağrısı olmayan olgulara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (p=0,002; p<0,01).

SONUÇ: Lomber mikrocerrahi diskektomi sonrası hastaların ağrı durumu tek bir faktöre bağlı değildir. Cerrahın klinik tecrübesiyle birlikte hastalardan alınacak ayrıntılı anamnez, gerektiğinde psikiyatrik değerlendirme, uygun radyolojik görüntüleme tetkikleri ve nörolojik muayene cerrahi karar almada kolaylık sağlayacaktır. Doğru hastada, doğru cerrahi endikasyon lomber mikrocerrahi diskektomi sonrası hastaların ağrı durumunu olumlu yönde etkileyecektir. Anahtar Kelimeler :