Türk Nöroşirürji Dergisi 2024 , Vol 34 , Num 2
Radyocerrahi ile Tedavi Edilen İntrakranial Metastaz Hastalarının Demografik Özellikleri
Alperen SÖZER1,Mustafa Çağlar ŞAHIN2,Gökberk EROL3,Ozan Yavuz TÜFEK4,Özlem DAĞLI4,Burak KARAASLAN4
1Sivas Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Sivas, Türkiye
2Kulu Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Konya, Türkiye
3Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Ankara, Türkiye
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5137/1019-5157.TND.3364 AMAÇ: İntrakranial metastatik hastalık için primer ve takip eden tedavilerinde radyocerrahi kullanımı yıllardır klinik pratikte uygulanmaktadır. Bu çalışmada beyin metastazı için radyocerrahi uygulanan hastaların demografik özellikleri ve primer odaklarının tanımlanması hedeflenmiştir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tek bir merkezin Gamma Knife Ünitesi"nde, kuruluşundan sonraki yaklaşık 17 yıllık dönemde tedavi edilen metastaz vakaları, kayıtlar üzerinden geriye dönük olarak toplanmıştır.

BULGULAR: Çalışma döneminde tedavi edilen 1130 ayrı hastanın kadın:erkek oranının 1:1,89 olduğu görülmüştür. En yaygın primer odak akciğer tümörleri olarak izlenmiştir. Kadınlarda ise meme kanserinin beyin metastazı için radyocerrahi uygulanan hastalarda akciğer kanserinden daha sık olarak primer odak olduğu belirlenmiştir. Meme kanseri için radyocerrahi uygulanan hastalar, akciğer, renal, rektum/kolon ve prostat kanserlerinden daha genç olma eğilimindedir.

SONUÇ: Beyin metastazlarının radyocerrahi ile tedavisi, kanıtlanmış başarılı bir tedavi yöntemidir. Hastaların primer odakları yaş ve cinsiyetine göre değişkenlik göstermektedir. Bu tedavi yöntemi için hasta seçimi ileri yaş hastalarla kısıtlı değildir ve yaş dağılımları diğer modalitelerle tedavi edilen hastalara benzerlik göstermektedir. Anahtar Kelimeler :