Türk Nöroşirürji Dergisi 2024 , Vol 34 , Num 2
Ventral Yerleşimli İntradural Ekstramedüller Torakal Spinal Kitlelere Transpediküler Posterolateral Yaklaşım: Cerrahi Teknik ve Beş Vakalık Olgu Serisi
Pınar YILDIRIM1,Muhammed Hamza GENÇ1,Bedrettin ÖZSOY2,Mahmut Konuralp İLBAY1
1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Gümüşhane Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, Gümüşhane, Türkiye
DOI : 10.5137/1019-5157.TND.3306 AMAÇ: Ventral yerleşimli spinal intradural ekstramedüller lezyonların, özellikle torakal yerleşimli olduklarında, cerrahi rezeksiyonu, spinal cerrahinin kompleks ve riskli operasyonlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Torakal bölgede spinal kanalın dar yapısı ve spinal kordun retraksiyona duyarlı olması nedeniyle, servikal veya lomber spinal cerrahiden farklı olarak anatomik olarak spesifik bir yaklaşım gerektirir. Bu bölgedeki tümörlere erişim için günümüzde iki temel cerrahi yaklaşım uygulanmaktadır: anterior korpektomiyle enstrümantasyon ve posterolateral yaklaşımlar. Transpediküler paramedian yaklaşım, spinal kordu retrakte etmeye duyulan ihtiyacı azaltır ve kitlenin daha iyi görüş açısı ile ortaya konulmasını sağlar. Çalışmamızda, geniş bir ameliyat alanı elde etmek ve torakal spinal kord retraksiyonunu en aza indirmek için ventral yerleşimli tümörlerde posterolateral transpediküler yaklaşım kullanıldı ve bu tekniğin etkinliği ve sınırlamaları araştırıldı.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu çalışmada 2020-2023 yılları arasında tek bir üçüncü basamak merkezde opere edilen 5 adet ventral yerleşimli intradural ekstramedüller torakal kitle hastasının cerrahi tekniği ve postoperatif klinik sonuçları analiz edildi.

BULGULAR: Ortalama yaşı 60,4 olan 5 hastadan 1"inin patolojisi schwannom, diğer 4"ünün ise menengiom olarak raporlanmış olup, tümünde total rezeksiyon sağlandı. Postoperatif yara yeri enfeksiyonu, BOS kaçağı, enstrüman malpozisyonu gibi olası bir komplikasyon ile karşılaşılmadı. 5 hastanın da postoperatif muayenesinde nörolojik iyileşme gözlendi.

SONUÇ: Bu çalışma, özellikli seçilmiş lezyonlarda spinal kord retraksiyonunu en aza indirerek, ventral yerleşimli intradural ekstramedüller torakal tümörlerin rezeksiyonu için posterolateral transpediküler yaklaşımın uygulanabilirliğini göstermektedir. Ayrıca, bu çalışma, yoğun kalsifikasyon içeren menengiomların gross total rezeksiyonu için potansiyel bir cerrahi seçenek önermektedir. Anahtar Kelimeler :