Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 2
ENDOSKOPİK ENDONAZAL TRANSSFENOİDAL HİPOFİZ CERRAHİSİ
Çetin EVLİYAOĞLU1, Konuralp İLBAY1,Gürkan KESKİN2, Savaş CEYLAN1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji, Anabilim Dalı, Derince Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Derince, Kocaeli
Teknolojik araçların gelişimi ile nöroşirürjide minimal invazif cerrahiye yönelik arayışlar, standart uygulamalarda çeşitli modifikasyonlara yol açmıştır. Bu perspektif doğrultusunda son yıllarda endoskopun hipofiz cerrahisine adaptasyonu ile uygulanan endoskopik endonazal transsfenoidal cerrahi yöntemi, alternatif bir yöntem olarak geliştirilmiştir. Kliniğimizde 1997 yılından itibaren 11 olguda uyguladığımız bu yöntem ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmak ve tartışmak istedik. Endoskopik endonazal transsfenoidal hipofiz cerrahisi, nazal submukozal disseksiyona gerek olmadığı için minimal invazif bir yöntem olması, görsel geniş anatomik yapı gözlemleme avantajı ve buna bağlı olarak daha güvenli olması, postoperatif hızlı iyileşme sağlaması ve hasta rahatlığı açısından standart transsfenoidal cerrahiye alternatif olarak tercih edilebilecek bir yöntemdir. Anahtar Kelimeler : Endoskopi, transsfenoidal yaklaşım, hipofiz cerrahisi, prolaktinoma