Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 2
PRİMER İNTRAOSSEÖZ MENİNGİOM: OLGU SUNUMU
Orhan ŞEN1, M. Volkan AYDIN1, Bülent ERDOĞAN1, Tahsin ERMAN2, Murad BAVBEK1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Ankara
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji, Adana, Türkiye
Meningiomlar intrakranial neoplazmların % 14-20' sini oluşturur ve ekstradural dokularda %1 oranında görülür. Ekstradural dokular içerisinde cilt, boyun, paranazal sinüsler, nazal kaviteler, orbita, salgı bezleri ve kafa kemiklerinin diploik mesafesi yer almaktadır. İntraosseöz doku, kafa kemiklerinin diploik mesafesini ifade eder. Literatürde primer intraosseöz meningiom tanısının nasıl konulacağı yeterli değildir ve genelde preoperatif doğru olarak tanımlanmayarak sıklıkla primer kemik tümörleriyle ve hiperostotik en plak meningiom ile karıştırlırlar. Bu olgu sunumunda nadir görülmesi ve tanı kriterlerindeki yetersizlikler nedeniyle primer intraosseöz meningiom literatür eşliğinde tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Hiperostozis, intraosseoz meningiom, kalvaryum