Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 2
KRANİAL MALİGN HEMANGİOPERİSİTOMA: ÜÇ OLGU SUNUMU
Varol ÇALIŞ1, Mehtap DALKILIÇ ÇALIŞ2, Murat TAŞKIN1, Oktay İNCEKARA2
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
Kranial yerleşimli malign hemangioperisitoma, yeni WHO klasifikasyonunda meningiomlardan ayrılmıştır. Oldukça seyrek ve genç yaşta görülen, rekürrens ve metastaz eğilimi fazla olan tümörlerdir. Hastalarımız, literatürde bulunan hasta yaş grubundan daha yaşlıdır. Bu nedenle, bu üç olgu sunularak, literatür gözden geçirilmiştir. 44 yaşındaki erkek hastada, sol temporoparietal bölgede kitle tespit edildi. Subtotal rezeksiyon ve eksternal radyoterapi uygulandı. Akciğer metastazı nedeniyle sistemik kemoterapi başlandı. 51 yaşında erkek hasta, 7 yıl önce serebellumda kitle nedeniyle opere edilmiş ve patolojik incelemesi meningiom olarak rapor edilmişti. Kranial magnetik rezonans görüntüleme ile nüks serebellar kitle tespit edilerek total rezeksiyon ve radyoterapi uygulandı. 48 yaşındaki bayan hastada, posterior fossa'da kitle tespit edilerek; total eksizyon uygulandı. Hasta radyoterapi uygulanmaksızın takiptedir.

Kranial malign hemangioperisitoma olgusu ile karşılaştırıldığında her hasta ayrı olarak değerlendirilmelidir. Radyoterapi sürviye katkıda bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler : Cerrahi, intrakranial malign hemangioperisitoma, kemoterapi, radyoterapi