Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
OLLİER HASTALİGİNA EŞLİK EDEN İNTRAKRANİAL GLİOMA
Serkan ŞİMŞEK1, Hakan SEÇKİN1, Dediz BELEN1, Selim EREKUL2
1SSK Ankara Eğitim Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Patoloji Ad, Ankara
Amaç: Ollier hastalığına eşlik eden düşük dereceli astrositom nadirdir. Üç yıldır takip edilen bir vakayı sunuyoruz.

Bulgular: Hasta iki yıllık izlemden sonra ameliyat edildi. Tümör tama yakın çıkartıldı.

Sonuç: Öncelikli olarak iskelet sistemini tutan hastalık olmasına rağmen, Ollier hastalığına merkezi sinir sistemi tümöderi de eşlik edebilir. Bu olguların rutin izlemi beyin görüntülemesini de içermelidir. Anahtar Kelimeler : Diskondroplazi, Enkondroma, Glioma, Ollier hastalığı