Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 3
Spontan İntraserebral Hematomlu 104 Olgunun Değerlendirilmesi
Ahmet EROĞLU, Cem ATABEY, Ali Kıvanç TOPUZ, Ahmet ÇOLAK, Mehmet Nusret DEMİRCAN
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye AMAÇ: Bu çalışmada, intraserebral hematomlu hastalarda prognozu etkileyen ana faktörleri ortaya koymak amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Bu çalışmaya 2002-2011 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nöroşirürji Servisinde travma öyküsü olmayan ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile, intraserebral hemoraji tanısı konulup yatırılarak tedavi edilen 104 hasta alındı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, risk faktörleri, arteriyel kan basıncı, hematomun yeri ve büyüklüğü, kanamanın başlangıç şekli, hastaneye başvuru anındaki nörolojik tablo ve şuur durumları, kanamaların yaşa göre dağılımı, prognoz ve mortaliteyi etkileyen faktörler incelenmiştir. BT ile kanamanın lokalizasyonu ve ventriküllere açılma durumu değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Çalışmaya katılan hastaların %56,7 (n:59)' sine medikal tedavi, %43,2 (n:45)' sine cerrahi tedavi uygulandı.

SONUÇ: Hastanın yaşı, hematomun hacmi, ilk değerlendirmedeki bilinç durumu, hematomun lokalizasyonu ve hematomun ventriküllere açılmasının prognoz üzerine etkili olduğu tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde kan basıncı kontrolü, intrakraniyal basıncın izlenmesi, ventilatör desteği, ile antiödem tedavi ve ateş kontrolüyle hastalarda daha az sekel kalmaktadır. Anahtar Kelimeler : Bilgisayarlı tomografi, Cerrahi tedavi, Hematom