Türk Nöroşirürji Dergisi 2013 , Vol 23 , Num 2
Kraniovertebral Bileşke Anomalilerinin Tanı Yöntemleri ve Tedavi Algoritması
Ali Kıvanç TOPUZ1, Hakan ŞİMŞEK2
1Kasımpaşa Asker Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, İstanbul, Türkiye
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, İstanbul, Türkiye
AMAÇ: Kranyovertebral bileşke anomalilerinin tanı yöntemlerinin ve tedavi algoritmalarının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Kranyovertebral bileşke (KVB), kafatasından omurgaya geçiş bölgesi vazifesi gören ve yapısal olarak birçok kemik ve bağ dokusu birlikteliğinden oluşmuş fonksiyonel olarak stabil bir ünitedir. Üst servikal spinal bölge ile kafa kaidesi bileşkesinin hareketli olması ve spinal kord ile beyin arasında kompleks geçiş olması bu gelişimsel anatominin karmaşık olmasının nedenidir. Bu nedenle kraniovertebral bileşkenin kemik anomalileri sadece kemik yapıları değil aynı zamanda onu çevreleyen sinir ve vasküler sistemi de içerir. Bu patolojiler semptomatik olduğunda etkili bir tedavi için bölgenin fonksiyonel anatomisinin ve embryolojisinin çok iyi bilinmesi gerekir.

BULGULAR: Bu bölge patolojilerinin cerrahi yönetimi uygun radyolojik tetkiklerle altta yatan başlıca patolojiyi tespit etmeye bağlıdır. Pediatrik yaştaki hastalarda KVB instabilitelerine yönelik cerrahi müdahaleler benzersiz zorlukları barındırır.

SONUÇ: Pediatrik yaş grubundaki hastalarda; vertebral bileşenlerin sıra dışı konfigürasyonu, çok küçük kemik ve bağ doku yapılarının olması, anormal vertebral arter yerleşimli konjenital malformasyon varlığı, eksternal immobilizasyonun gerekliliği ve var olan olası komplikasyonlar nedeniyle uygulanacak tedavi yaklaşımının belli bir algoritma içerisinde dikkatli olarak değerlendirilmesi daha uygundur. Anahtar Kelimeler : Kraniovertebral bileşke anomalileri, Atlanto-oksipital dislokasyon