Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
İnsular Glial Tümörlerde Cerrahi
Levent AYDIN,Mert TURHAN,Gahraman AYDIN,Mustafa KILIÇ,Balkan ŞAHİN,Ahmet Murat MÜSLÜMAN,Adem YILMAZ
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anahtar Kelimeler :