Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
İntrakraniyal Anevrizma Cerrahisinde İntraoperatif Sodyum Floresein Video Anjiografinin Tekrarlı Kullanımı ve Klinik Sonuçlarımız
Buruç ERKAN1,Ebubekir AKPINAR1,Yusuf KILIÇ1,Suat DEMIR1,Lütfi Şinasi POSTALCI1
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul Anahtar Kelimeler :