Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Anterior Komünikan Arter Anevrizma Cerrahisinde Vertikal Geometrik Analizin Önemi
Gökhan GÜRKAN1,Murat ATAR2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, İstanbul
Anahtar Kelimeler :