Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Aynı İnsizyon ile Sylvian ve İnterhemisferik Yaklaşım Kullanılarak İnsidental Tanı Konulan Sol MCA ve A2 Anevrizmasının Kliplenmesi
Abdurrahman AYCAN1,Abdurrahim TAS?1,Onur TUTAN1,Sezai AKAY1
1Yu?zu?ncu? Yıl U?niversitesi Tıp Faku?ltesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinigi, Van Anahtar Kelimeler :