Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 1
Asemptomatik Dev Posterior Fossa Araknoid Kisti: Bir Olgu Sunumu
Mete KARATAY, Haydar ÇELİK, Yavuz ERDEM, Mehmet Akif BAYAR
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye Posterior fossa araknoid kistleri nadir lezyonlardır ve genel olarak konjenital kökenli oldukları düşünülür. En sık görüldükleri konum orta kraniyal fossadır ve takiben posterior fossa gelir. Pediyatrik serilerde intrakraniyal araknoid kistlerin %20-30’unu oluştururlar. Supratentoriyal araknoid kistler genelde asemptomatiktir ve bazen otopside tesadüfi olarak bulunurlar. Ancak daha nadir görülen infratentoriyal araknoid kistler genellikle belirtilere yol açar. Araknoid kistler genellikle erken yaşta belirti verirler ve belirti ortaya çıkma olasılığı yaş arttıkça azalır. Semptomatik posterior fossa araknoid kistleri başağrısı, tinnitus, baş dönmesi, progresif sensörinöral işitme kaybı, benign tremor, fasiyal sinir palsisi ve izole 12. kraniyal sinir paralizine yol açabilir. Burada, tesadüfi olarak bulunan asemptomatik bir dev posterior fossa araknoid kisti olgusu sunuyoruz. Anahtar Kelimeler : Posterior fossa, Araknoid kist, Serebellopontin açı