Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 1
Posterior Epidural Mesafeye Göç Etmiş Lomber Disk Parçası: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Fatih AYDEMİR1, Özgür KARDEŞ1, Feyzi Birol SARICA1, Melih ÇEKİNMEZ1, Kadir TUFAN1, Mehmet Nur ALTINÖRS2
1Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Lomber disk parçalarının posterior epidural mesafeye göçü son derece nadirdir ve genellikle şiddetli nörolojik defisitlerle beraberdir. Bu makalede, posterior epidural mesafeye göç etmiş olan üç disk olgusu sunulmuş ve literatür taraması yapılarak epidemiyoloji, klinik, radyolojik görüntüleme ve tedavi sonuçlarını analiz etmek amaçlanmıştır. İki olguda radiküler semptom, bir olguda kauda ekuina sendromu (KES) vardı. Lomber manyetik rezonans görüntülemede tüm hastalarda posterior epidural mesafeden dural sakı basıya uğratan kitle saptandı. Hastalara cerrahi tedavi uygulandı. Operasyonda bu kitlelerin lomber disk fragmanı olduğu görüldü. Operasyon sonrası tüm hastaların klinik semptomları düzeldiği görüldü.

Posterior epidural mesafeye migre sekestre disk fragmanı tanısı koymak zordur. Abse, tümör veya hematom gibi posterior epidural mesafede yer kaplayan lezyonlarla karışabilir. Klinik semptomlar genellikle lomber disk hernileri ile benzer özellikte olup KES, bel ağrısı ve radikülopati başlıca semptomları oluşturmaktadır. KES en sık görülen semptomdur. Posteriora migre disk hernileri genellikle üst lomber seviyelerde görülmektedir. Üst lomber seviyedeki anatomik bariyerdeki defektlerin etiyolojide önemli bir faktördür. Literatürde bildirilen olgularda şiddetli nörodefisitlere rağmen cerrahi sonuçlar yüz güldürücüdür ve hızlı tanı ve tedavinin önemini artırmaktadır. Anahtar Kelimeler : Lomber disk fragmanı, Posterior epidural mesafe, Sekestre disk göçü