Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 3
Üçüncü Ventrikül Kolloid Kistleri
Hamit GÖKALP. Ertekin ARASIL, Cumhur DİNÇER, Atilla ERDEM, Kadir BİRLER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı 3. ventrikül kolloid kistleri benign, komplet çıkarılabilen ve nadir rastlanan tümörlerdir. Baş ağrısı ve demans sendromlarının değerlendirilmesinde yaygın BT kullanımı nedeniyle giderek artan bir sıklıkla saptanmaktadırlar.

Bu makalede, Anabilim Dalı'mızda 3. ventrikül kolloid kisti tanısı alarak transkortikal yaklaşımla opere edilen 14 olgu sunulmaktadır.

Çeşitli cerrahi girişim yöntemleri, literatür bilgilerinin ışığında tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Cerrahi Yaklaşım, Foramen monro, Kolloid kist