Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Moyamoya'lı Bir Çocuk için Uygulanan Ensefalo-Miyo-Sinangiozis Cerrahisinin Sonuçları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Vaner KÖKSAL1, Luca MASSIMI2, Paolo FRASSANITO2, Gianpiero TAMBURRINI2, Massimo CALDARELLI2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Catholic University, Medical School, Pediatric Neurosurgery Department, Roma, İtalya
Moyamoya hastalığı internal karotid arterlerin bilateral stenozu ile karakterize, kronik serebrovasküler oklüsif bir hastalıktır. Hastalığın seyrine kesin engel olabilen bir tedavi şekli halen bulunamamıştır. Ancak uygun cerrahi bypass yöntemleri ile iskemik hasarın önlenmesine çalışılmaktadır. Sekiz yaşında erkek olguda baş ağrısı ve fokal epileptik nöbet şikayetleri üzerine elde edilen serebral anjiyografi görüntüleriyle Moyamoya hastalığı tanısı koyuldu. Olguya 3 ay ara ile her 2 serebral hemisfere ensefalo-miyo-sinangiozis (EMS) cerrahi müdahalesi üç adet burr-hole ile yapıldı. Olgunun son müdahalesinden 1 yıl sonra klasik serebral anjiyografi ile serebral arteryel dolaşımı görüntülendi. Karotis eksterna ile interna arasında oluşan yeni damarlar görüntülendi. Bu görüntüler indirekt bypass yöntemi uygulanan çocuklarda meydana gelen anjiyogenezisin ne kadar etkin olduğunun bir kanıtı olarak sunulmuştur. Elde edilen bu anjiyografik görüntüler eşliğinde, Moyamoya hastalığı olan pediatrik olgularda; basit ve daha az invaziv olması, daha kısa sürede gerçekleştirilmesi, daha az perioperatif komplikasyonu olması nedeniyle EMS cerrahi yönteminin, ilk tercih edilebilecek tedavi yöntemi olduğu düşüncesindeyiz. Anahtar Kelimeler : Direkt anastomoz, Ensefalo-miyo-sinangiozis, İndirekt anastomoz, Moyamoya hastalığı, Yeni damar oluşumu