Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num - Ek
Hipoglossal Schwannomalar
Hakan Hadi KADIOĞLU
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye Hipoglossal sinir kökenli schwannomalar (HSS) son derece seyrek görülmektedirler. İyileşme tam rezeksiyon ile mümkündür. Ancak mikrocerrahi yüksek oranda defisitin ortaya çıkma tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

İlk olgunun bildirildiği 1933 yılından beri İngilizce yazında bildirilmiş 221 olgu bulunmaktadır. Bunların 173’ü bir arada 2011 yılında yayımlanmıştır. Bahsedilen yazıda bulunmayan ve 2011’den sonra bildirilen 48 olgu sunulan yazıda toplanarak karşılaştırıldı. HSS yerleşim, demografik, klinik bulgular ve tedavi açısından incelendi. Elde olunan veriler HSS ile ilgili ana bilgilerle birlikte sunuldu.

Verilere göre HSS, genellikle 30 ve 40 yaşlarında görülmekte, cins ve taraf seçmemektedir. Lezyon en sık intrakranyal ve ekstrakranyal uzanım gösteren biçimde ortaya çıkmaktadır. Olgularda en sık görülen belirti baş, ense ağrısı ve en sık saptanan bulgu dilde atrofi ve felçtir. Tedavide mikrocerrahinin ilk seçenek olduğu, ancak tam rezeksiyon yapılamayan veya tümör boyutları küçük (<3cm) olan olgularda stereotaktik radyocerrahi (SRC) önerildiği, tek başına uygun olmadıklarında mikrocerrahi ve SRCnin kombine edilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler : Hipoglossal kanal, Hipoglossal sinir, Hipoglossal schwannoma, Anatomi, Mikrocerrahi, Stereotaktik radyocerrahi