Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num - Ek
Pediatrik Yaş Grubunda Vestibüler Schwannomalar
Mehmet SELÇUKİ, Mesut METE
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye Schwannoma’lar, sinir kılıflarının dış kısmında bulunan schwann hücrelerinden gelişen benign tümörler olup tüm yaş gruplarında insidansı yaklaşık 13/1.000.000 dir. Yuvarlak veya lobüle, iyi sınırlı, kapsüllü tümörler olup genellikle malign dejenerasyon göstermezler. Schwannoma’lar pediatrik yaş grubunda posterior fossa tümörlerinin yaklaşık %2’sini oluşturur ve sıklıkla Nörofibromatozis (NF) tip 2 ile birliktelik gösterirler. Hastalar serebellar semptomlar, fasial ve diğer kranial sinir paralizileri, ataksi, duyma kaybı, hidrosefali veya bulantı-kusma gibi artmış intrakraniyal basınç bulguları veya NF tip 2 nin diğer semptomları ile başvurabilirler. Tanıda, primer görüntüleme yöntemleri Bilgisayarlı tomografi ve Magnetik rezonans görüntüleme yöntemleridir. Tedavi seçenekleri arasında takip, cerrahi ve stereotaktik radyocerrahi sayılabilir. NF tip 2 ile birliktelik gösteren VS olgularının asemptomatik veya lezyon tarafında işitmenin normal olması durumunda, kitlenin boyutuna bakılmaksızın gözlem önerilebilir. İşitme fonksiyonunda kötüleşme veya herhangi bir semptom varlığında ise aktif tedavi yöntemleri kullanılmalıdır. Tümör boyutu ≥ 1,5 cm ise veya tümör boyutu < 1,5 cm ancak işitmeyi korumak için ve/veya hızlı büyüme saptandığında, beyin sapı basısı veya hidrosefali varlığında tercih edilmelidir. Gamma Knife Cerrahisi schwannoma tedavisinde kullanılan bir diğer yöntem olup pediatrik yaş grubu için yeterli literatür bilgisi bulunmamaktadır. Anahtar Kelimeler : Neurofibromatozis tip 2, Pediatrik schwannoma, Cerrahi, Gamma knife cerrahisi