Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Düşük Abdominal Kas Enduransının Kronik Bel Ağrısına Etkisi
Filiz ALTUĞ1, Ayşe ÜNAL1, Erdoğan KAVLAK1, Veli ÇITIŞLI2, Uğur CAVLAK1
1Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
AMAÇ: Kronik bel ağrısı olan kişilerde abdominal kas enduransının ağrı üzerine olan etkisini incelemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya yaşları 20 ile 60 yaş arasında değişen toplam 180 olgu dahil edilmiştir. Çalışmada 3 ay ve daha uzun süredir bel ağrısı şikayeti olan 90 kişi çalışma grubunu (Grup I); bel ağrısı tanısı ve hikayesi olmayan, düzenli spor yapmayıp, sedanter yaşam tarzı olan 90 sağlıklı olgu kontrol grubunu( Grup II); oluşturmuştur. Çalışma grubunda bel ağrısı şiddeti görsel ağrı skalası (GAS) ile değerlendirilmiştir. Aktivite ve fiziksel harekete bağlı gelişen kaygı durumu Tampa Kinezyofobi ölçeği (TKÖ) ile bel ağrısından kaynaklanan günlük yaşamdaki fonksiyonel yetersizliğin derecesi Oswestry Özürlülük İndeksi (OÖİ) ile ve abdominal kas enduransı sit-ups testi ile belirlenmiştir.

BULGULAR: Bel ağrısı olan grupta istirahatteki ağrı şiddeti 3,59±2,59, aktivitedeki ağrı şiddeti 6,67±2,43 ve Oswestry Özürlülük indeksi ortalama değeri 22,60±8,85 olarak bulunmuştur. Bel ağrısı olan grupta abdominal kas enduransı ile aktivitedeki ağrı şiddeti arasında negatif yönde güçlü bir ilişki bulunmuştur(p=0,000). Abdominal kas enduransı ve TKÖ açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=0,000).

SONUÇ: Abdominal kas enduransının düşük olması kronik bel ağrısının sebeplerindendir. Anahtar Kelimeler : Abdominal kas enduransı, Kronik bel ağrısı, Oswestry özürlülük indeksi