Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 2
Atipik Yerleşimli Dev Ensefalosel: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
İdiris ALTUN, Kasım Zafer YÜKSEL
Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye Kraniyal meningosel ve ensefalosellere yol açan anterior nöropor kapanma defektinin, para-aksiyel mezodermal gelişme yetersizliğinden kaynaklandığı ve nöroektoderm ve kutanöz ektoderm arasındaki yapışıklıklarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Üzeri normal deri ile örtülü keselerin post-nörülasyon dönemde geliştiği görüşü yaygındır. Kraniyal meningoseller ve ensefaloseller başta ciddi morfolojik bozukluğa sebep olurlar, bakımları problemlidir, tedavi olarak cerrahi girişim gerektirmektedirler. Verteks veya ortahat ensefaloselinin atretik formu daha fazla görülürken geniş büyük tiplerinden daha az görülür. Anterior ensefaloseller ve dev oksipital ensefalosellerle ilgili olgu serileri literatürde çok bildirilmesine rağmen dev orta hat interparietal ensefalosel olgu bildirimleri ise çok nadirdir. Literatürde interparietal posterior fontanel yerleşimli dev ensefaloseli olan bir olgu sunumu mevcuttur. Bizim bilgilerimize göre interparietal anteriyor fontanel yerleşimli dev ensefalosel ile ilgili olgu bildirimi bulunmamaktadır. Bu olgu sunumunda nadir görülen atipik yerleşimli dev ensefalosele sahip olan bir hastamızı sunduk. Anahtar Kelimeler : Dev ensefalosel, Diseksiyon, Tedavi, Hemodinami