Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Kraniosinostozda Prenatal Sonografik Tanı
Özlem PATA1
1Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Kraniosinostoz, bir veya daha fazla kranial sütürün erken kapanması olarak tanımlanır ve geniş spektrumlu birçok kranial anomaliye işaret edebilir. Kraniosinostoz birçok sendromun bir özelliği iken tek sütürün etkilenmesi genelde izoledir ve prenatal tanısı ise çok zordur. Aslında prenatal tanı konulması perinatal yönetim ve ailenin konsültasyonu açısından ise çok önemlidir. Günümüzde bu anomalilerin tanısında iki boyutlu (2D), üç boyutlu (3D) ultrasonografiler, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Derlemede normal kraniyal yapıların prenatal ultrasonografik görüntüleri ve kraniosinostoza işaret eden ultrasonografik bulgular tartışıldı. Anahtar Kelimeler : Kraniosinostoz, Sonografi, Tanı