Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Subaraknoid Kanama Sonrası Vazospazmda Lomber Ponksiyon mu Yoksa Eksternal Ventriküler Drenaj mı Daha Yararlı?
Burcu GÖKER1,Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU1
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Liv Hospital-Ulus, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Nöroşirürji pratiğinin en önemli hastalıklarından birisi olan subaraknoid kanama, büyük oranda intrakraniyal anevrizmaların rüptürü sonucunda oluşur. Subaraknoid kanamanın ilerleyen günlerinde bu hastaları bekleyen en önemli komplikasyonlardan birisi vazospazmdır. Vazospazmın patogenezi tam belirlenmemiş olsa da subaraknoid aralıktaki kanın yıkım ürünlerinin damar duvarında oluşturduğu reaksiyondan geliştiği bilinmekte ve tedavi, buna yönelik öğeleri içermektedir. Geç gelişen nörolojik defisitlerin nedeni olan vazospazmın tedavisindeki bir diğer yöntem kanlı beyin omurilik sıvısının değişik yollarla drene edilmesidir. Subaraknoid kanama sonrası vazospasm tedavisinde bu yöntem, henüz kanıt derecesi düşük olsa da birçok klinik tarafından rutinde uygulanmaktadır. Bu derlemede beyin omurilik sıvısı drenajının vazospazm kliniğinin düzelmesine olan katkısı tartışılmaktadır. Anahtar Kelimeler : Subaraknoid kanama, Tedavi, Vazospazm, Seri lomber ponksiyon, Lomber drenaj