Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Spinal Arteriovenöz Malformasyonlar: Radyolojik Bulgular ve Sınıflama
Egemen ÖZTÜRK1,İsmail ORAN1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Spinal vasküler malformasyonlar tedavi edilmediklerinde birkaç yıl içinde hastaları tekerlekli sandalyeye mahkum edebilen sinsi başlangıçlı progresif seyirli nadir bir nörovasküler hastalık gurubudur. Yıllar içinde anjiografik vasküler anatomi bilgisinin olgunlaşması, cerrahi tecrübenin birikmesi ve hepsinden önemlisi kateter ve embolizasyon teknolojisinin gelişmesiyle birlikte süperselektif spinal anjiografinin gerçekleştirilmesi, spinal vasküler malformasyona sahip birçok hastanın başarıyla tedavi edilmesini mümkün kılmıştır. Bu hastaların önündeki en büyük sorun klinik ve radyolojik ayırıcı tanıda hastalığın akla gelememesi, tanının ve dolayısı ile tedavinin gecikmesidir. Bu makalede spinal vasküler malformasyonların patofizyolojisi, sınıflaması ve ağırlıklı olarak radyolojik bulguları tartışılacaktır. Progresif paraparezi ve sfinkter fonksiyonu bozukluğu ile seyreden hastaların ayırıcı tanısında spinal vasküler malformasyonlar akıldan çıkarılmamalıdır. Anahtar Kelimeler : Spinal kord, Dural arteriovenöz fistül, Dijital subtraksiyon anjiyografi