Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Endovasküler Yöntemle Multiple Anevrizma Tedavisi
Mehmet Selim GEL
1Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, Trabzon Giriş ve Amaç: Endovasku?ler tedavi gu?nu?mu?zde anevrizma tedavisinde kabul go?rmu?s? ve hızla gelis?en ve yenilenen bir tedavi yo?ntemidir. Anevrizmanın; kanamıs? olup olmaması, s?ekli, bu?yu?klu?g?u?, anatomik lokalizasyonu ve parent arterin anatomik yapısına go?re tedavi sec?imi yapılabilir ve tedavi giriş yeri belirlenir. Çalışmamızda kliniğimizde endovasküler yöntemle multiple giriş ile tedavi edilen multiple anevrizma olgusunu değerlendirdik.

Yöntem: Çalışmamızda Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesinde 2021-2022 yılları arasında endovasküler yöntemle tedavi edilen 30 serebral anevrizma vakasından mutiple anevrizması olan 4 vakanın endovasküler olarak tedavi yönetimi incelenmiştir.

Bulgular: Endovasküler yöntemle tedavi edilen 4 hastanın 3 ünde endovasküler tedavi girişi olarak femoral arter kullanılmış iken 1 hastamızda femoral arter yanı sıra radiyal arter girişimi de beraberinde kullanılmıştır. 60 yaşında kadın hastanın aile öyküsü olması sebebiyle yapılan anjioda bilateral ıca kavernöz segment anevrizması tespit edilmiş olup hastanın arcus tipi sol ıca anevrizma tedavisin femoral giriş yolu ile mümkün kılmadığı için hastanın sağ ıca kavernözsegment anevrizması femoral giriş ile primer coillenmiş olup sol ıca kavernöz segment anevrizmasının tedavisi için radiyal arter girişi kullanılmış ve sol ıca kavernöz segment anevrizmasına akım yönlendirici stent ile tedavi uygulanmıştır.

Tartışma ve Sonuç: Serebral anevrizmaların endovasküler tedavisinde genellikle femoral arter girişi kullanılmaktadır. Ancak Arcus Aorta tipinin uygun olmadığı bazı vakalarda endovasküler tedavi uygulanması amacıyla arcus geçişinin kısıtlamasını önlemek amacıyla radiyal arter girişi kullanılabilir. Anahtar Kelimeler : Arcus aorta, Endovasküler tedavi, Serebral anevrizma