Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Mikrovasküler Dekompresyon Cerrahisinde Vasküler Malpozisyonları Engellemede İndosiyanin Yeşili ve Sodyum Florescein Anjiyografisinin Yeri
Mustafa ŞAHİN1,Aziz Hüseyin BAYSA1,Ömer Batu HERGÜNSEL1,Burcu GÖKER1,Adem YILMAZ1
1Şişli Hamidiye Etfal Beyin ve Sinir Cerrahisi, İstanbul Giriş-Amaç: Mikrovasküler dekompresyon, medikal tedaviye dirençli trigeminal nevralji olgularında öncelikli olarak tercih edilen bir girişimsel tedavi yöntemidir. Ağrı kontrolündeki etkinliği yüksek ve uzun süreli olmakla birlikte komplikasyonları arasında vasküler malpoziyona bağlı serebellar iskemi yer almaktadır. Çalışmamızda nörovasküler komplekse teflon ya da dekompresyon uygulaması sonrası indosiyanin yeşili ve sodyum florescein kullanımı ile vasküler yapının bütünlüğünün değerlendirilmesini ve olası iskemik komplikasyonların engellenmesini amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Trigeminal nevralji tanısı ile mikrovasküler dekompresyon uygulanan 30 olguya intraoperatif anjiografi yapıldı. 15 olguya operasyon sırasında intravenöz yolla 5 cc indosiyanin yeşili, 15 olguya operasyon sırasında intravenöz yolla 1 cc sodyum florescein uygulanarak anjiyografi yapıldı ve akım bütünlüğü değerlendirildi (FİG 1-2).

Bulgular: 18 olguda SCA 12 olguda AICA basısı izlendi. Olguların 17"sı kadın 13"ü erkekti. 4 olguda anjiyografi sonrası vasküler malpozisyona bağlı olarak akım bütünlüğünde bozulma izlendi ve bu olgularda akım tekrar sağlanacak şekilde transpozisyon uygulandı. Hiçbir olguda operasyon sırasında indosiyanin yeşiline ve sodyum floresceine karşı reaksiyon gelişmedi. Olguların tümüne operasyon sonrası 48 saat içinde difüzyon ve ADC sekansları içeren kraniyum manyetik rezonans görüntüleme yapıldı. Hiçbir olguda operasyon sonrası radyolojik ya da klinik iskemi izlenmedi.

Sonuç: Trigeminal nevralji için yapılan mikrovasküler dekompresyon sonrası serebellar iskemi ya da beyin sapı iskemisi oranları çok düşük olarak bildirilmiştir. Bununla birlikte çeşitli olgu sunumlarında mortaliteyi de içeren ciddi komplikasyonlara neden olan iskemik olaylar bildirilmiştir. Çalışmamızda örneklem sayısının düşük olmasına karşın, dört olguda transpozisyon kararının verilmesinde Intraoperatif anjiyografinin etkili olması önemlidir. Intraoperatif anjiyografi MVD cerrahisinde kolay uygulanabilir olması ve ince kalibrasyondaki vasküler yapıları görüntülemedeki üstünlüğü sayesinde iskemik komplikasyonlardan korunmada etkin bir yöntem olabilir. Sodyum florescein ince kapiller damarları göstermede daha etkin olduğu görülmüştür. Ayrıca ICG ye göre daha ulaşılabilir ve ucuz olması avantajdır. Ancak sodyum florescein in dokulardan eliminasyonu daha yavaş olması tekrar uygulanmasında sorun teşkil etmektedir (Şekil 1).

Ayrıca trigeminal sinire vasküler basının yerini göstermede İntraoepratif Anjiografinin kullanımın faydalı olacağı gösterilmiştir (Video1). Anahtar Kelimeler : İndosiyanin yeşili, sodyum florescein , trigeminal nevralji, mikrovasküler dekompresyon