Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 1
ANTERİOR SERVİKAL FÜZYONDA KALVARİAL KEMİK GREFT KULLANILMASI OLGU SUNUMU
M. Akif BAYAR, Cevdet GÖKÇEK, İsmet IŞIK, Yavuz ERDEM, Şahin TANRIKULU, Zeki BUHARALI
Sağlık Bakanlığı, Ankara Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara Bu yazıda servikal spinal stenoz ve kord kompresyonu olan, kalvarial kemik greftler kullanılarak anterior servikal dekompresyon ve füzyon yapılan 62 yaşında erkek bir olgu sunduk. Kalvarial kemik greftin iliak, kosta, tibia ve fibula greftlere üstünlüğünü vurguladık. Anahtar Kelimeler : Akrilik, Kemik greft, Komplikasyon, Kranial defekt, Kranioplasti