Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 1
SEREBELLUMA METASTAZ YAPAN SUPRATENTORYAL GLİOBLASTOMA MULTİFORME
Ramazan ATABEY, Nizamettin KAZAN, Halil TOPLAMAOĞLU
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 3. Nöroşirürji Kliniği, İstanbul Supratentorial glioblastom multiformenin beyin omurilik sıvısı yoluyla beyinsapı ve omuriliğe metastazı otopsi serilerinde uzun zamandır bildirilmektedir. Sernptomatik glioblastoma multiformenin intraaksial metastazının antemortem tesbiti oldukça nadirdir. Tedavi ve nöroradyolojik görüntüleme yöntemlerinin gelişimine paralel olarak son yıllarda tanımlanmıştır. Bu çalışmada ilk ameliyattan 8 ay sonra serebellum metastazı gelişen bir sol frontal glioblastom olgusu klinik, radyolojik ve histopatolojik olarak sunuldu. Anahtar Kelimeler : Glioblastoma multiforme, metastaz, serebellum