Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 2
SERVİKAL SPONDİLOTİK MİYELOPATİDE CERRAHİ YAKLAŞIM SEÇİMİ
Sait NADERİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı – İzmir Servikal spondilotik miyelopati nöroşirürji pratiğinde sıkça karşılaşılan hastalıklardan biridir. Bu hastalık ilerleyici ve ciddi morbiditelere yol açabilen bir hastalıktır. Doğal seyrine bakıldığında cerrahi tedavinin sonuçlarının daha iyi olduğu bilinmektedir. Cerrahi dekompresyonun endike olduğu olgularda anterior, posterior veya kombine yaklaşımlarla dekompresyon yapılabilmektedir. Uygun cerrahi yaklaşım seçimi başarılı sonuç için kritik öneme sahiptir. Bu yazıda anterior ve posterior cerrahi yaklaşımların avantaj ve dezavantajları tanımlanarak, cerrahi yaklaşım seçimi ve yaklaşım seçiminde etkin faktörler gözden geçirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Anterior yaklaşım, cerrahi yaklaşım, posterior yaklaşım, cervical spondilotik miyelopati