Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 2
KİSTİK MENİNGİOM: OLGU SUNUMU
Kadir KOTİL, Mustafa AKÇETİN, Mustafa ERAS, Aydın TURĞUL
Department of Neurosurgery, Haseki Hospital, İstanbul, Turkey Kistik meningiomlar nadir görülen tiimörler olup, tüm menenjiomlar içinde % 4 sıklıkta rastlanmaktadır. Olgumuz literatürde en yaşlı erkek hasta olma özelliğini taşımaktadır. Ameliyat öncesi tomografik görüntüsü ile ilk tam olarak malign bir tümörü veya yüksek grade'li gliomu düşündürmüştür ve yanlış tanı ile operasyona alınmıştır. Tam sağaltımı operasyon öncesi bu tümörlerin akla getirilmesi veya teşhis edilmesi ile mümkündür. 90 yaşında bir erkek olgu nedeniyle konu literatür eşliğinde tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Kistik meningiom, bilgisayarlı tomografi