Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 2
KAFA TABANI CERRAHİSİNE GENEL BAKIŞ
İbrahim M. ZİYAL, Osman Ekin ÖZCAN, Tunçalp ÖZGEN
Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara Bu derleme, kafa tabanı cerrahisinin tarihçesine, farklı kafa tabanı yaklaşımlarının sınıflanmasına ve endikasyonlarına genel bir bakışı içermektedir. Anahtar Kelimeler : Cerrahi endikasyonlar, cerrahi yaklaşım, kafa tabanı, tarihçe